Bryter Facebook menneskerettighetene til å ytre og organisere seg?

Et arrangement som protest mot Trump og USA sin anerkjennelse av Jerusalem som hovedstad i Israel, «Sei nei til USA si anerkjenning av Jerusalem», arrangert av Palestinakomitéen og Fellesutvalget for Palestina, har blitt funnet som brudd på Facebook sine standarder.

Personer som har hatt redaktør- eller administrasjonsansvar på Facebook-sidene til organisasjonene har blitt kollektivt straffet med utestengelse fra Facebook i 24 timer.

Dette er et brudd av Facebook på to av menneskerettighetene som alle stater har plikt til å beskytte og som næringslivet, Facebook, har ansvar for å respektere etter FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Artikkel 19. (Ytringsfrihet)
Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.

Artikkel 20. (Rett til å organisere seg)
1. Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner.

– det må også være lov å arrangere og invitere til slike.

Vil Facebook lytte til dette i tråd med aktomhetsvurderinger, Human Rights Due Diligence?

Hvilke standarder hos Facebook er det dette arrangementet skal ha brutt?

Har Facebook standarder som er dårligere enn standarden universelle menneskerettigheter? Det kan ikke verken stater eller næringslivsaktører ha.

Organisasjoner som forsvarer menneskerettigheter og internasjonal lov i Palestina-Israel får altså sine menneskerettigheter brutt i Norge. Dette er alvorlig, og Facebook og ansvarlige for å beskytte menneskerettigheter i Norge oppfordres til å ta tak i saken snarlig.

Facebook bør dempe og kompensere menneskerettighetsbruddet som har skjedd, og forebygge at lignende menneskerettighetsbrudd skjer i fremtiden, uansett hvilken stat de berørte personer eller organisasjoner befinner seg i.

Facebook feiret og markerte de universelle menneskerettighetene senest i går. Mener de alvor?

Bedrifter skal vite, aktivt undersøke, lytte og forbedre seg

De korte videoen under forklarer hvordan bedrifter har ansvar for å respektere menneskerettighetene, og at de som ledd i dette skal vite hvilken påvirkning de har på menneskerettighetene, og være lydhøre og aktive for å kunne gå konkret til verks for å forbedre seg. Å etablere en effektiv klageordning er en del av dette, og slike klageordninger må være kjente, tilgjengelige, effektive, trygge og meningsfulle. Den bør Facebook, en global gigant som vet det aller meste om sine brukere og deres aktiviteter, etablere snarlig.

A 3.36 minute video by Mike Baab.

Facebook har på mange måter styrket vår mulighet til å ytre og organisere oss, men har også vist at de begrenser lovlige, menneskerettslige ytringer og organisering.