Kroppen min eier jeg

Eier alle barn kroppen sin?

NRK Super har laget en animert serie om overgrep mot barn, som skal ruste barn til å forstå at alle barn har rett til å bestemme over sin kropp og hvordan de kan gå fram for å varsle dersom noen har forgrepet seg på dem. I serien får barn informasjon om sine rettigheter og deres tilgang til klageordninger.

Typiske fremgangsmåter overgripere bruker for å få barnet til å enten tro at det overgriperen gjør er greit, påføring av skam eller fremsetting av trusler som gjør at barna ikke vil fortelle noen om overgrepet, blir godt illustrert.

Gang på gang blir det i animasjonsfilmene slått fast at «barn eier kroppen sin», i samsvar med menneskerettighetene og barnekonvensjonen som den norske stat har plikt til å følge. Barneombudene og barnemedisinere er enige i dette og står opp for guttene.

Gang på gang blir det i animasjonsfilmene slått fast at «barn eier kroppen sin», i samsvar med menneskerettighetene og barnekonvensjonen som den norske stat har plikt til å følge. Barneombudene og barnemedisinere er enige i dette og står opp for guttene.

Skjermbilder fra episode 2 i NRK Super sin animasjonsserie.

Men beskytter den norske stat alle barn sin rett til å bestemme over egen kropp i dag?

Nei.

Ikke alle barn. Bare jenter. Ikke gutter.

Det er lov å amputere friske guttebarn sin forhud i Norge i dag. Det kirurgiske inngrepet uten medisinsk begrunnelse støttes også med skattekroner fra Helse(!)- og omsorgs(!)departementet som «har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester». 

Leger avlegger Hippokrates ed på at de skal: «Først, ikke gjør skade…, samtavverge det som kan skade dem eller gjøre dem urett«.

Helsebudsjettet, og den knappe ressursen kirurger, brukes til å gjøre helt normale og friske guttebarn til pasienter. Riktignok vil ikke de fleste kirurger utføre forhudsamputasjon på friske barn, så praksisen har blitt en tilleggsforretning for noen få. Omskjæring, som er en forbrytelse i følge Svend Ravn som er utsatt for det.

Som kirurgen beskriver, bruker han lokalbedøvelse og en plastring, antagelig en «Plastibell». Lokalbedøvelsen er ofte ikke effektiv og virker kun kortvarig. Gutten vil ha store smerter i en svært sårbar periode der god tilknytning skal skapes mellom barn og foreldre. Samt et åpent sår i bleien, i stedet for en forhud som beskytter mot inntrenging av bakterier.

Om du vil se hvordan omskjæring med «Plastibell» utføres, kan du søke etter videoer i søkemotorer eller på YouTube. Vær oppmerksom på at det kan være svært opprørende å se dette. Om du googler «dangers of Plastibell», får du se bilder av noen gutter som har lidd svært alvorlige komplikasjoner etter omskjæring ved bruk av «Plastibell».

I programmet «På tro og Are» bekreftes det at en annen norsk klinikk bruker «Plastibell», og at det ikke finnes medisinske argumenter som forsvarer forhudsamputasjon, spesielt for friske barn. Hele programmet anbefales, men spesielt fra 18 minutter.

Hvor står majoriteten av fagfolk for barn og helse?

Fra Lov om rituell omskjæring av gutter (Prop 70 L (2013-2014):

«Den norske og den svenske barnekirurgforeningen, Rådet for legeetikk, Den norske barnelegeforeningen, Norsk barnesykepleierforbund, Landsgruppen av helsesøstre, Islandsk pediatrisk forening og alle de nordiske barneombudene har kommet med en felles uttalelse hvor de konkluderer med at omskjæring uten medisinsk indikasjon hos et menneske uten samtykkekompetanse bryter med grunnleggende medisinsk-etiske legeprinsipper.

Alle de nevnte fagmiljøer står også samlet om et krav om en aldersgrense som ivaretar guttens rett til selv å samtykke til inngrepet. Barneombudet mener derfor at det bør være en aldersgrense på 15 eller 16 år for å gjennomgå inngrepet. En aldersgrense støttes både av den norske, svenske og den danske legeforening.»

De står samlet om at guttene har rett til å selv samtykke til omskjæring, og anbefaler sterkt at omskjæring må vente til gutten er minst 15-16 år.

Jentebarn har blitt vernet i 22 år

Siden 1995 har det i følge norsk lov vært ulovlig å skjære i jenters friske kjønnsorgan. Men det er altså lov å skjære i gutters friske kjønnsorgan. Har ikke gutter og jenter like rettigheter? Har ikke alle individer like rettigheter? Er vi ikke like som rettsubjekter?

I praksis ikke, selv om menneskerettigheter, barnekonvensjon og medisinsk etikk skulle beskyttet alle barn og individer på lik linje.

Dersom foreldre ønsker forhudsamputasjon på sin sønn ut fra en religiøs begrunnelse, får de altså både lov og økonomisk støtte til det ut fra argumentasjon om at foreldrene har religionsfrihet. Men skal ikke en voksen sin religionsfrihet stoppe der en annens kropp – et barns kropp – begynner? Hva med barnets religionsfrihet?

En diskriminerende beslutning som kan gi alvorlige og omfattende konsekvenser

Bør ikke barnet skånes mot en irreversibel amputasjon som ikke bare endrer form, men funksjon og evne til følelse? Forhudsamputasjonen innebærer risiko for mange komplikasjoner, spesielt for barn. Risikoen inkluderer til og med død.

Død er sjeldent, men katastrofalt. Og det skjer. Igjen og igjen. Men kun noen få saker omtales i media. Som for eksempel baby Ryan som døde etter at foreldrene opprinnelig fra Iran lot seg overtale av familielegen i Canada til å omskjære ham.

Omskjæring av friske gutter er av de hyppigst utførte kirurgiske operasjoner i USA, og det er estimert at omtrent hundre gutter dør som følge av omskjæring hvert år i USA alene. I tillegg til risiko for fysisk skade (utenom de åpenbare endringene), vil spesielt små barn også være svært utsatt for traumer og posttraumatisk stressyndrom.

Et kjønn skal ikke skal ha svakere rettigheter enn andre

Jenter har heldigvis hatt vern mot omskjæring ved lov i Norge i 22 år, men guttene har blitt diskriminert like lenge, og vår oppfatning av likeverd, likhet for loven, menneskerettigheter, barns rettigheter og medisinsk etikk er blitt forstyrret i like mange år, ikke bare i Norge, men i verden.

De som hevder at mannlig omskjæring har helsegevinst har en vanskelig jobb da billige kondomer (og eventuelt HPV-vaksinen) er de tryggeste metodene å beskytte seg og partner mot kjønnssykdommer, HIV og HPV på.

Kondomer MÅ benyttes uansett om penis er intakt eller omskjært dersom man vil oppnå beskyttelse.

Myten om at man kan ofre forhuden og oppnå beskyttelse mot HIV kan ta mange menneskeliv. I tillegg kan et helsevesen som blir tatt i kvakksalveri undergrave tilliten til andre helsefremmende tiltak, for eksempel til livsviktige vaksineprogram.

Det er også svært vanskelig å bekjempe negativ sosial kontroll om ikke nettopp alle individer virkelig har ukrenkelige rettigheter.

Velinformert samtykke, eget ønske og betydning for individet

Yngre barn kan ikke ta velinformerte valg eller samtykke til amputasjon av deres friske forhud. Ritualet har heller ingen religiøs betydning for individet før han selv kan ta en velinformert beslutning om å ofre forhuden sin. Yngre barn er heller ikke seksuelt aktive.

Menneskerettighetene er universelle og har nettopp det formål at vi ikke skal diskriminere noen på bakgrunn av noe som helst. Se spesielt artikkel 1, 2, 3, 5, 6, 7, 18 og 30 i relasjon til barns rett til å bestemme over egen kropp, religionsfrihet og likestilling. Siden barne er ekstra sårbare da de vanskelig kan tale sin egen sak, har de også fått et tilleggsvern gjennom barnekonvensjonen. Se spesielt artikkel 2, 3, 4, (12, 13) 14, (18, 19) 24 og 29.

Bare din

Din kropp er viktig og verdifull. Og den er bare din, forteller NRK Super oss.

De har rett. Vi er også opplært til å varsle om vi er bekymret for om et barn blir utsatt for noe som er skadelig eller farlig. Staten skal naturligvis beskytte guttene våre på lik linje med jenter.

Religion, kultur og tilhørighetsfølelse sitter uansett i hodene våre, og er ikke avhengig av om penis er hel eller ikke. (Om ikke noen voksne hardnakket skal innprente noe annet i andre, og det bør de forstå at ikke er sunt.)

Hva er eventuelt konsekvensen av at noen voksne må la sine sønner ha en intakt penis?

For barnet har det ingen negative konsekvenser. Konsekvensen for voksne er i verste fall følelser som de kan få hjelp til å takle dersom de trenger det. Den hjelpen kan de få fra deres religiøse miljøer som har forlatt omskjæringspraksisen før dem. Jøder kan kontakte jødiske miljøer som har omfavnet Brit Shalom uten omskjæring, og muslimer kan for eksempel finne informasjon her.

Ikke alle muslimer eller jøder driver omskjæring. Mange har valgt det bort. En del står frem og forteller om det, men det kan ha en kostnad da enkelte omskjæringsforkjempere kan påføre dem skam eller utfrysing.

Det bør etableres en trygg og effektiv klageordning

Svært få misfornøyde omskjærte vil stå frem i media og stille seg i en sårbar posisjon. Det er faktisk også utbredt at menn har plager som de tror alle har, de tror at smerte eller plager er normale, slik James Ketter forteller så godt om her.

På dansk TV der en ung jødisk mann som var misfornøyd med å ha blitt omskjært sto fram og talte sin sak, demonstrerte overrabbiner Bent Lexner godt en av grunnene til at det er ubehagelig å stå fram, da han sa at han trodde den unge mannens «problem låg et annet sted enn i underbuksene…».

Er det sunt om enkelte muslimer og jøder støter fra seg andre som har forlatt omskjæringspraksisen? Hva er det som kan føre til at medlemmer av disse samfunnene kan falle fra? Er det ikke det at religiøse miljøer blir altfor strenge og snevre? Er det virkelig barns intakte penis som er en trussel? Barnets penis er kun barnets. Ingen andre har noe med den å gjøre.

Voksne sine religiøse forestillinger må vike for gutters rett til bestemme over egen kropp

Det er heller ikke lov å slå, tatovere eller gjøre andre fysiske, irreversible forandringer på friske barn. Forhudsamputasjon må ikke trivialiseres og bagatelliseres. Kunnskapsnivået om mannlig anatomi og funksjon, samt konsekvensene av å amputere forhuden og ta bort dens følsomhet, funksjon og beskyttelse av glans, er nok lav, spesielt blant noen av våre folkevalgte, mistenker jeg. Men det kan de gjøre noe med. Her er en 33 minutter lang forelesning som er svært populær.

Vi er ikke beskyttet før alle er beskyttet

Å lese Prop. 70 L (2013–2014) Lov om rituell omskjæring av gutter – tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 11. april 2014, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg), gjør meg svært bekymret med tanke på enkelte sin forståelse av likeverd og menneskerettigheter.

Når man leser den nokså grundige gjennomgangen, vil man underveis tro at konklusjonen vil bli at guttene vil få beskyttelse mot omskjæring. Men så innser man mot slutten at departementet går svært «akrobatisk» til verks slik at de ender med å tolke menneskerettighetene i disfavør av barns beste og rett til medbestemmelse, og i favør av voksne sin rett til å bestemme over sine sønners kropp, begrunnet med de voksne sin religionsfrihet. Gutten, og den mannen han skal bli, må leve hele livet med en irreversibel amputasjon for å tilfredsstille noen voksne sine forestillinger.

Den norske stat landet rett og slett på en konklusjon om at guttebarn ikke har samme rettigheter som andre – motsatt av det NRK Super har forstått og opplyser oss om. Menneskerettighetene skal nettopp ikke gjøre unntak.

Hva med likhet for loven? Hva med likestilling og likeverd? Skal ikke sårbare barn som ikke kan tale sin egen sak beskyttes spesielt godt? Har de tilgang til en effektiv klageordning? Har Helse- og omsorgsdepartementet utført forsvarlige undersøkelser og aktsomhetsvurderinger (forsvarlig Human Rights Due Diligence)?

Det er bare å spørre, så skal de få svar fra sivilsamfunnet som er rammet tidligere

Mange menn som ble omskjært som barn opplever at de har blitt utsatt for et grovt brudd på menneskerettighetene. De har dessverre ikke lykkes med å få verken oppreisning eller å hindra at andre gutter blir beskyttet mot omskjæring ved lov. Men de har absolutt en positiv effekt på at stadig flere blir oppmerksomme på at omskjæring av gutter også er et menneskerettighetsbrudd. Bli gjerne kjent med noen av dem gjennom for eksempel The Bloodstained Men and their Friends.

Kroppen din, den skal DU eie. Uansett hvem du er.

Jeg vil snart forsøke å belyse hvordan noen store transnasjonale næringslivsaktører er med på å markedsføre omskjæring for friske guttebarn og menn.