Født frie med like menneskerettigheter eller ikke?

Første setning i Artikkel 1 i menneskerettighetserklæringen lyder:

«Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter.»

JA! Dette tror jeg fullstendig på. Det er slik det skal være. Det er slik vi ivaretar hvert eneste individ. Men klarer vi å praktisere det? Har barna Yakov, Mohammed, Sebastian, Sofia og Rania like rettigheter til å bestemme over sin egen friske kropp?

Ikke engang FN klarer det ennå

Og det er et stort problem at til og med FN og FN-organisasjoner faktisk motsier menneskerettighetene. Menneskerettighetene skal nettopp gjelde for alle og ikke diskriminere noen på grunn av noe som helst. Likevel er kun omskjæring av jenter erklært som menneskerettighetsbrudd. FN diskriminerer altså barn etter kjønn (og kulturell tilhørighet).

Omskjæringsforkjempere argumenterer enten med å argumentere for religiøse plikter, altså for sosial kontroll og rituell kirurgi, eller med sterkt kritiserte medisinske påstander, trivialisering av omskjæring, eller kombinasjoner av disse. Jeg vil kort adressere dette.

Gamle sosiale normer og profitabelt kvakksalveri

FN-organisasjonen UNAIDS, tilsynelatende ledet av amerikanere som har hatt omskjæring som en sterk sosial norm siden praksisen oppsto sent på 1800-tallet da man trodde at onani og seksuell nytelse var helseskadelig, skjærer om menn og gutter i afrikanske land i stor stil. Ca. 12 millioner afrikanske gutter og menn har de omskjært.

Først rettet de seg hovedsaklig mot menn, men nå går de målrettet ut for å omskjære nyfødte (se side 40 i deres egen rapport), slik de mer eller mindre rutinemessig gjør det på amerikanske nyfødte. De hevder det er et ledd i kampen mot AIDS og kaller det «frivillig medisinsk mannlig omskjæring».

Forhudsamputasjon som forebygging av sykdom er sterkt kritisert

Forhudsamputasjon er risikabelt, irreversibelt, følsomhets- og funksjonsnedsettende, og reduserer i alle tilfeller kun en av seksualpartnernes muligheter til å bli smittet noe. Kondomer er den desidert mest effektive beskyttelsen av alle seksualpartnere mot seksuelt overførbare sykdommer. I tillegg beskytter kondomer mot uønsket graviditet. UNAIDS må også si til alle de rekrutterer til forhudsamputasjon, at de fortsatt bruke kondomer for å praktisere sikker sex. Men når du først har blitt overbevist om å amputere forhuden din for å bli bedre beskyttet mot HIV, og følsomheten din blir nedsatt, vil du da bruke kondom og ytterligere nedsette følsomheten din? Eller vil du ta sjansen og satse på at tykkere hud på glans beskytter deg, slik du har blitt fortalt, og at det ikke er så nøye å beskytte din partner for mulig smitte fra deg selv?

Myter om at omskjærte nærmest blir immune mot HIV-smitte finnes og fremmes der UNAIDS opererer, og dette er en alvorlig helseskandale som kan ha dødelige konsekvenser for mange mennesker. Riktig bruk av kondomer er som sagt det middelet som beskytter mest effektivt mot alle seksuelt overførbare sykdommer, noe UNAIDS selv må kommunisere. I tillegg har vi vaksine for de som ønsker beskyttelse mot HPV når de har sex uten kondom med sin faste partner.

Aktivister og sivilsamfunn i afrikanske land berørt av dette, varsler om at myten om at omskjæring beskytter mot HIV dreper, samt at gutter og menn blir overfalt eller kidnappet og omskjært. I tillegg utvikles det konspirasjonsteorier om «vesten», vitenskap og helsetiltak, og jeg er redd dette også bidrar til å svekke tilliten til viktige helsefremmende og livsreddende vaksinasjonsprogrammer.

Uansett må alle barn bli vernet likt mot omskjæring.

Ikke frivillig når utført på barn eller personer som ikke samtykker

Forhudsamputasjon på friske barn er ikke frivillig siden eier av penis ikke har evne til å ta et velinformert valg på om han ønsker dette eller ikke. Barn er heller ikke seksuelt aktive. UNAIDS driver med selvmotsigelser når de vil omskjære barn. Konseptet «frivillig medisinsk mannlig omskjæring» er høyst kritikkverdig, og jeg håper fagmiljøer og SV vil stå solidarisk sammen med afrikanere som blir utsatt for omskjæringspress. Vi husker altfor godt hvordan markedskrefters kampanjer for morsmelkserstatning utkonkurrerte morsmelken og skapte ernæringskriser, barnedød og kostnader for blant annet afrikanske familier på 70-tallet. Vi må ikke sove og la slike skandaler skje. Vi har ingen å miste og omskjæring tar liv.

Ærligere debatt i Norge

I Norge er heldigvis debatten om omkjæring så ærlig at den i hovedsak handler om omskjæring av barn ut fra kulturelle eller religiøse forestillinger og ikke sterkt kritisert og tvilsom «medisinsk» argumentasjon. Da jenter fikk sin beskyttelse mot omskjæring ved lov på slutten av 90-tallet var hovedfokuset på barnets perspektiv, på skader påført kjønnsorganet, samt rollen omskjæring spiller som sosial «merking» og/eller negativ kontroll på individer i en kultur. Helt riktig ble også de mildeste former for «omskjæring», for eksempel et nålestikk for å få frem en «symbolsk» dråpe blod, slik det er vanlig å gjøre i Malaysia, forbydd. Men guttene ble glemt og sviktet. Alle friske barn skulle fått det samme vernet mot all slags omskjæring basert på disse argumentene. Fullstendig forhudsamputasjon er også svært sjelden eneste og foretrukken metode for å kurere enkelte sjeldne problemer med forhuden.

Omskjæring av gutter, amputasjon av friske, funksjonelle, følsomme og beskyttende deler av kjønnsorganet, er også per definisjon en skade som påføres, med tilhørende alvorlige risikoer, inkludert risiko for død. Forhudsamputasjon er irreversible inngrep som hyppigst blir utført på forsvarsløse barn som ikke velger det selv. I tillegg til fysisk skade og komplikasjoner risikerer de traumer, PTSD og tilknytningsvansker mellom nyfødte og nybakte foreldre. Likevel vil mange ikke ta barnets perspektiv når det gjelder gutters rettigheter og gode helse. Menn som står frem og forteller om hvordan deres menneskerettigheter ble krenket som barn blir ofte snudd ryggen til. De blir ofte usynliggjort og ikke tatt på alvor, men møt gjerne noen av dem via #IamNotThankful eller The Bloodstained Men and their friends.

– Haldningar knytt til eigne og andre sine grenser og respekt for andre sin kropp blir forma tidleg, seier SVs Freddy André Øvstegård, SVs familie- og kulturpolitiske talsperson på Stortinget. Jeg er helt enig og håper SV nå velger å være tro mot denne holdningen og ta den på største alvor.

I SV sitt prinsipprogram, kapittel 2 «Frihet for alle, ikke for de få» på side 4-5, står det:

«SV vil bygge det flerkulturelle samfunnet på demokrati, likestilling, menneskerettigheter, ytringsfrihet og sosial utjamning. Vår kamp for likestilling innebærer en støtte til individer og minoriteter som ønsker likebehandling og forståelse for sin kultur, men også at vi aldri kan godta kulturelle eller religiøse unnskyldninger for diskriminering eller for å begrense den enkeltes frihet.»

Jeg er dypt enig i dette. Men for at prinsipprogrammet skal følges, kreves det at landsstyret neste helg bestemmer seg for å verne helst alle barn mot rituell omskjæring uten valid medisinsk begrunnelse, i alle fall alle barn som ikke kan innta velinformert samtykke. Aldersgrense 18 år bør settes. Noen vil sette aldersgrensen til 16 år, men da mener jeg barna kan utsettes for press hjemmfra, samt at penis ofte ikke er helt utvokst, og at seksuell erfaring nok er begrenset for de fleste. Da er det vanskelig å kunne ta et velinformert samtykke og forstå hva man amputerer og endrer funksjon og følelssevne på. Jeg kjenner selv menn som er blitt omskjært som unge voksne av egen vilje og angrer på valget. Om SV trenger å samtale med slike menn selv, formidler jeg gjerne kontakt. At flere som er omskjært som barn opplever at det er greit er fint for dem, men hjelper ikke guttebarn som har betalt med livet eller bøter på lidelsen til gutter og menn som ikke er like heldige.

Jeg minner om at åpen og ærlig kommunikasjon med aktiv lytting til berørte og klagere relatert til påståtte/reelle menneskerettighetskrenkelser, er et viktig prinsipp for gjennomføring av forsvarlige aktsomhetsvurderinger.

Omfavn Brit Shalom og avvis falske beskyldninger om antisemittisme

Beskyldninger om antisemittisme blir regelmessig rettet mot forkjempere for at alle barn skal få like rettigheter til vern mot omskjæring. Til de vil jeg si at antisemitter nettopp ikke tror på likeverd og universelle menneskerettigheter, og at også jøder verden over stadig oftere tar avstand fra og velger bort omskjæring. Jøder er selvfølgelig like mangfoldige i tro og livsførsel som alle andre mennesker er. De som ønsker en religiøs/kulturell markering uten omskjæring som velkomstritual for en ny sønn i familien, de feirer Brit Shalom.

Ritualer uten omskjæring har faktisk flere ulike navn og er antagelig et mye mer «kjært barn» enn vi tror fordi omskjæringsforkjempere vil gjøre jødedommen streng og smal og hevde at jødedommen trues dersom man ikke amputerer forhuden på jødiske familers gutter. Jeg kjenner også flere jøder som har kuttet ut både familie og tilhørighet til jødisk kultur med hovedbegrunnelse eller delbegrunnelse i omskjæringspraksisen. Om noen vil samtale med noen av disse, kan jeg formidle kontakt. Svend Ravn er en som har skrevet godt om dette opprinnelig på dansk, her oversatt til norsk.

Å tillate at noen barn, barn i jødiske og muslimske familier, ikke skal ha like sterke rettigheter, ja – fullstendige menneskerettigheter – som alle andre har, er å brolegge veien til et helvete vi ikke må la skje en gang til. Vi vet altfor godt at slike rasistiske holdninger lever og sparker hardt fra seg i dag. Vi bekjemper dem ikke ved å tillate amputasjon av deler av friske gutter, noe som krever amputasjon av universelle menneskerettigheter, amputasjon av likeverd, likestilling og likeverd som rettssubjekter og amputasjon av medisinsk etikk.

Argumenter om at jøder og muslimer ikke forventes å følge loven og at de vil omskjære sine sønner til tross for forbud er en tankegang vi heldigvis ikke lar dominere når det gjelder forbudet mot omskjæring av jenter, og en tankerekke som kan ende opp i mistenksomhet og antipati mot en gruppe mennesker.

Menneskerettighetene skal forstås og beskyttes fullt og helt for ALLE individer

Det er 70 år siden menneskerettighetene ble utarbeidet. Nå må vi sørge for at første stat fullt ut beskytter alle barns fundamentale rettigheter likt. Barn har også religionsfrihet – og alle barn må få retten til å beholde hele sine friske kjønnsorganer intakte. Vi har ingenting i bleien eller underbuksene deres å gjøre annet enn å vaske og stelle dem, såfremt de ikke er syke.

Gutter har hittil ikke like sterke menneskerettigheter som resten av oss

Alle barn må få samme vern mot kirurgi og amputasjon av deler av deres friske kjønnsorganer. NRK Super sier det så tydelig og godt med animasjonsfilmen og opplysningskampanjen «Alle barn eier kroppen sin». Fagmiljøer og organisasjoner som ivaretar barns rettigheter og helse står også samlet om at aldersgrense 18 eller 16 år bør settes. Politikere som ikke vil verne alle barn likt mot omskjæring er i utakt med fagfolk og folk flest, slik blant annet en undersøkelse utført av INFact for Dagen nylig viste.

Ingen er fri før alle er fri , sier vi

Hvordan vi behandler guttenbarna våre sier mye om samfunnet vårt. Dette er en enormt viktig sak ikke bare for den enkelte gutt, men for å styrke generelle prinsipper og holdninger til menneskerettigheter, barns beste, medisinsk etikk, likeverd og lik status som rettssubjekter, samt for generell vitenskap og arbeid for god folkehelse.

«SVs mål er et samfunn der kjønn ikke begrenser folks frihet.», starter kapittel 4. i SVs prinsipprogram. La oss endelig ta det på alvor og verne alle alle barn likt mot omskjæring. Etiker og forsker Brian D. Earp går svært lesverdig gjennom dette her.

Kjære partiet mitt, SV

Når landsstyremøtet behandler forslaget om aldersgrense 18 eller 16 år for omskjæring av gutter, håper jeg dere lander solid på et siste enormt viktig steg for beskyttelse av likeverd, menneskerettigheter, barnkonvensjonen og medisinetikken. Alle individer og barn må spares for evige endringer av kroppen på grunn av at noen voksne sine forestillinger er i utakt med menneskerettighetsstandarden. Å si nei til omskjæring av barn er å verne også om religionsfriheten til barnet. Voksne må tåle å overlate valg om amputasjon av frisk forhud til deres fremtidige voksne og velinformerte barn. Først ved et gjennomført selvstendig valg kan ritualet få reell, potensielt positiv og meningsfull religiøs betydning for eier av penis.

SV vet også altfor godt hvor pressede helsebudsjetter og kapasitet på kirurger er. De aller fleste omskjæringer utføres på private klinikker fordi leger i det offentlige stort sett tar den hippokratiske ed på alvor og ikke vil påføre friske barn skade. Således vil jeg si at omskjæring også skaper velferdsprofitører.

Vi må bruke våre kirurger og skattekroner på helse og omsorg for våre syke, ikke på å gjøre friske barn til pasienter. Vi må ta vår plikt som stat til å beskytte hver eneste en av oss sine menneskerettigheter. Vi må kunne kreve at voksne må tilpasse sine forestillinger til respekt og beskyttelse for hver enkelts menneskerettigheter. Vi skal ikke tilpasse barns friske kropper til voksne sine forestillinger. Vi må ikke godta diskriminering eller begrensninger av den enkeltes frihet, akkurat slik det står i prinsipprogrammet. Aldersgrense på helst 18 år for forhudsamputasjon uten medisinsk solid begrunnelse forventes av dette SV-medlemmet. Vi må stå på hvert eneste barn sin side.

Godt møte ønskes!

Beste hilsen
Kjersti Marie Grinde
medlem i Bergen SV

PS! Jeg anbefaler også en kikk på traileren for den prisvinnende dokumentaren «American Circumcision»:

Og å lytte til den jødiske psykiateren Richard Schwartzman (som både ble omskjært som barn selv og som har utført en omskjæring en gang) om det langvarige traumet av omskjæring av barn:

Og Ronald Goldman, jødisk psykolog, sitt vitnemål om traumet av omskjæring under en høring i Europrådet i 2014: