Å stå i mot Hitler og nazismen.

Fellesskapsrus, lojalitet og djevelens advokat

Hvilke grupper tilhører du? Hvordan er gruppene dine sammensatt? Er noen av gruppene dine veldig ulike hverandre? Har gruppen blitt dannet basert på ulike samarbeid definert etter ditt bosted, din utdannelse eller har du oppsøkt eller skapt den ut fra dine interesser?

Er det et sterkt konformitetspress i noen av gruppene dine? Ønsker de kritikk og motforestillinger velkomne? Er det rom for åpen og ærlig uenighet mellom medlemmer i fellesskapet? Hvordan snakker gruppene dine om andre grupper?

Tett sammensveisede grupper kan visst være mer utsatt for uheldig gruppetenkning enn andre. Konformitetspress, uskrevne regler, normer og psykologiske behov for tilhørighet og aksept kan gjøre at medlemmer undertrykker betenkeligheter og forestillinger de måtte ha (Lai, Linda, «Dømmekraft», s. 179).

Frykten vår for å bli utstøtt er veldig sterk da det har vært og fremdeles er farlig for mennesker å bli utstøtt av fellesskap. Alene er vi sårt sårbare. Karismatiske ledere kan «blende» andre med sin veltalenhet, utstråling, entusiasme og sine retoriske evner. Det kan være vanskelig å komme med innvendinger som når overbevisende opp til eller i mot ledere som overbevist en gruppe og skapt en sterk «korpsånd». Autoritære ledere vil gjerne heller ignorere, latterliggjøre, slå ned på, true, sanksjonere eller fryse ut meningsmotstandere.

De fleste har nok kjent på at de vil holde eventuelle motforestillinger tilbake i enkelte gruppekonstellasjoner og situasjoner. Men er vi bevisste nok på hva vi er lojale mot? Å la være å kritisere altfor salt mat i et selskap for å ikke ødelegge stemningen, er nokså uproblematisk, men å holde tilbake kritikk av alvorlige, kritikkverdige og mulig kriminelle forhold som kan skade andre, det er problematisk.

Alle små fellesskap har i bunn og grunn en felles interesse av at vi i vårt store fellesskap her på planeten vi deler, har det sunt, trygt og fritt. Er vi lojale mot denne realiteten? Er vi lojale på den måten at vi ønsker å redusere og helst eliminere lidelse for alle mennesker, dyr og naturen? Hvor starter og stopper lojaliteten vår?

Vi har alle noen som står oss nærmest, og vi er alle del av ulike fellesskap. Fellesskap som er menneskeskapte fiksoner og fortellinger som muliggjør ulike typer samarbeid. Det er helt i orden å være latterlig lojal mot fotballlaget du heier på eller bedriften du arbeider i, og det er helt i orden å la seg rive med i nasjonalistiske følelser så lenge det ikke krenker eller skader realiteter som kan lide.

Gruppetenkning er naturlig og kan være veldig heldig og sunt. Men alt med måte og ansvar. Supremasisme, rasisme og sexisme er eksempler på tre uheldige og usunne måter å gruppetenke på som må forebygges eller rettes opp da de kan krenke menneskeverd og likeverd. Det er også ugreit om virksomheter svindler, korrrumperer og driver økonomisk kriminalitet, eller simpel, snedig utnytting av arbeidskraft, for eksempel.

En «djevelens advokat» kan det være ansvarlig og lojalt å alliere seg med. Djevelens advokat har som hovedoppgave å utfordre gruppens standpunkter. Djevelens advokat kan være en av gruppemedlemmene eller en utenforstående. Oppgaven til djevelens advokat er å sette spørsmålstegn ved alle forutsetninger, antagelser og synspunkter som ser ut til å oppnå rask aksept. Slik kan sannsynligheten for en lang rekke feilkilder og villfarelser reduseres og kritikkløshet og konformitetspress forebygges. (Lai, Linda, «Dømmekraft», s. 185).

Å stå i mot Hitler og nazismen.
Wikimedia: Et historisk bilde av en som sto i mot nazismen og Hitler i 1936.