Menneskerettigheter er ikke kake

Det blir ikke mindre til deg om du byr andre fulle menneskerettigheter. Det blir «mer» til alle. Selv om de kan se ut som to magre fisker og fem brød, disse ordene, så kan de mette oss alle på velbalansert trygghet og frihet dersom vi «sluker» dem, velger dem, praktiserer dem og står opp for dem.

Kun da vil det bli nok til alle. Da kan det bli fullt av nestekjærlighet. Nestekjærlighet, som er likeverd, frihet og trygghet for hver eneste en av oss, liten som stor.

Ingen skal gå uten menneskerettigheter

De er ikke del av kroppen din, men de skal være dine fra du er født. Det skal de være selv om disse rettighetene i seg selv kun er en menneskeskapt fiksjon som vi må praktisere fullt og helt hver for oss og sammen, for at de skal ha reell beskyttelsesverdi for oss.

Vårt immunforsvar

Når vi alle enes om å respektere og beskytte menneskerettighetene, får vi en sterk kollektiv beskyttelse og et trimmet «immunforsvar» som er på vakt og stiller opp om noen krenker noens rettigheter. Immunforsvaret må trenes til å kjenne igjen alle slags trusler mot menneskrettighetene, beskytte alle likt, og ikke være selektivt. Et årvåkent samarbeid kreves, og vi må alle ta ansvar for dette.

Menneskerettighetsmotstandere og -svekkere

For å fortsette på analogier mot det biomedisinske, så er det slik at både menneskerettighetene og flere vaksiner har reddet mange menneskers liv og livskvalitet. Men ikke alle vil tro på verken menneskerettigheter eller vaksiner generelt. Noen mistror en av delene eller begge deler, og velger dem fullt eller delvis bort. Resultatet er at forsvarsevnene våre svekkes. Førstelinjeforsvaret til enkeltmennesker og grupper av mennesker svekkes mot virus og mot menneskelig brutalitet og urett dersom mange faller fra.

Et skrikende gap i det menneskerettslige immunforsvaret

Fremdeles gjør Norge og verden unntak i menneskeretttighetene til noen barn. Ut fra bredt og solid vedtatte prinsipper er det uforståelig at alle jenter har blitt vernet mot alle former for omskjæring uten medisinsk nødvendighet, mens gutter ikke har fått det samme vernet. Dermed har vi skjært om menneskerettighetene, likeverdet, likhet for loven og medisinsk etikk. Dette er et grovt svik mot guttene og prinsippene. Et alvorlig gap i immunforsvaret som skal forsvare hver og en av oss likt, uansett hvem vi eller andre definerer oss som utover at vi er mennesker.

Når vi tillater å gjøre unntak for at individer tilhørende en gruppe ikke trenger å få fullstendige menneskerettigheter, og at noen grupper ikke trenger å respektere og beskytte alle menneskerettighetene, så gjør vi veien kortere til at de kan utsettes for grov urett både individuelt og kollektivt.

Det var en gang et menneske

Og kun fordi det er et menneske skal det ha grunnleggende rettigheter. Men dette gjelder kun om vi tror på og praktiserer det. Menneskerettighetene skal ikke gjøre unntak for noen som helst på grunn av noe som helst. Til og med kriminelle har menneskerettigheter, selv om de blir fratatt mye av friheten sin dersom de blir funnet skyldige i en rettssak som vi tilstreber å gjøre rettferdig.

Det haster med å beskytte vår minste og mest sårbare minoritet, individene som er barn. De må bys fulle, like og de aller sterkeste menneskerettigheter.

By oss ikke noe smått, noe halvt. Be oss ikke ta til takke! – Kjersti Ericsson

Photo by Jean Baak on Unsplash.