Menneskerettigheter og likhet for loven krever kjønnsnøytralitet

Har vi universelle menneskerettigheter og rettssikkerhet om vi gjør unntak for noen?

50 000 dansker har nå signert borgerforslaget om gi alle barn det samme vernet mot alle typer omskjæring som ikke er av medisinsk nødvendighet. Det betyr at forslaget skal opp til behandling i folketinget.

Vil verdens første stat snart formelt beskytte alle sine borgeres grunnleggende rettigheter til å beholde hele sine friske kropper intakte?

70 år etter menneskerettighetserklæringen er det på høy tid at alle barn får det samme vernet mot omskjæring uten medisinsk nødvendighet.

All omskjæring endrer form, funksjoner og den fullstendige følelsesevnen til den som blir omskjært.

All omskjæring uten medisinsk nødvendighet innebærer tilsiktet skade (i funksjon, ikke intensjon), samt muligheter for alt fra plagsomme til alvorlige utilsiktede skader, smerter, traumer og risikoer. Til og med risiko for død er til stede, og mange gutter verden over har mistet livet på grunn av omskjæring. Dødsfall skjer også når selv om omskjæringen er utført i en moderne sykehuskontekst av erfarne leger i land vi liker å sammenligne oss med, for eksempel USA og Canada.

All omskjæring av barn og ikke-samtykkende voksne begrunnet i kultur, tradisjon og religon, innebærer at man tar bort deres rett til å bestemme over og beholde hele sin egne kropp, deres trygghet, (religions)frihet og reduserer deres status som rettsubjekter.

Vi er rettssubjekter med rettigheter og plikter

I dag skal alle mennesker ha reell status som rettssubjekter, ikke rettssobjekter. Vi skal etterstrebe at flest mulig har rettsevne, noe som ikke kun innebærer at vi har rettigheter, men også at vi har plikter. Voksne har plikt til å beskytte sine barn og å ivareta deres rettigheter, og stater har plikt til å beskytte alle sine menneskerettigheter. Unntak basert på alder, kjønn eller tilhørighet til en gruppe skal ikke gjøres slik det gjøres når det kommer til omskjæring av guttebarn i dag.

Å stå opp mot religionstvang er å stå opp for religionsfrihet

Det danske borgerforslaget er et tydelig og sterkt signal til de folkevalgte i det danske demokrati og stat om at de må utføre sin plikt til å beskytte alle barns menneskerettigheter likt.

Om vi fortsetter gjør unntak i menneskerettighetene, likhet for loven og den hippokratiske ed for en svak minoritet, barn fra familier med omskjæringstradisjon, så har vi ikke likeverd og like rettigheter for alle.

Om vi fortsetter å gjøre unntak for noen barns fundamentale rett til å beholde sine friske kjønn intakte, og signaliserer at noen ikke trenger å bli beskyttet av eller respektere menneskerettighetene, så er det svært risikabelt også med tanke på spirer til potensielle nye folkemord på minoriteter. Vi vet altfor godt at det finnes hat mot kvinner, jøder, muslimer, homofile, transpersoner, ateister og andre grupper, både i Norge og verden.

Likeverd krever at vi tenker vi og ikke oss og dem. Likeverd reduserer ikke, men sikrer mangfold – sunne mangfold – som respekterer hverandres individielle valg. Voksne som er velinformerte og ønsker å gjøre forskjellige typer kroppsmodifikasjon på seg selv får lov, og vil fortsette å få lov, til det.

Menneskerettighetene må tas på alvor

Om vi ikke kollektivt tar menneskerettighetene på alvor, så er de verdt fint lite eller ingenting. De er ikke en realitet i seg selv. De er en menneskeskapt fiksjon som skal gjøre oss bedre i stand til å beskytte realiteter – realiteter som kan lide – menneskene – individene, samt økosystemet vi er avhengige av.

Umistelige og udelelige barn og menneskerettigheter

Vi må stå på for å bygge et sterkt førstelinjeforsvar mot urett for alle mennesker uansett hvordan de definerer seg selv og andre. Individ, in-divid, betyr udelelig. Og hvert eneste individ, vår minst minoriteter, individene barna, må få vår viktige anerkjennelse og beskyttelse av deres individuelle friske kropper og menneskerettigheter.

Både realitetene barna og fiksjonen menneskerettighetserklæringen krever å bli sett og forstått fullt og helt, ikke stykkevis og delt. De er umistelige og udelelige. Men det er de ikke uten at vi tar ansvar for å forstå, respektere og beskytte dem. Sekulære demokratier og rettstater må gå inn for å verne alle barn likt mot omskjæring uten medisinsk nødvendighet.

Photo by Timothy Eberly on Unsplash.