Menneskerettighetsby eller fairtrade-by?

Før sommerferien ble «Bergen – en aktiv fairtradeby. Strategi for etisk og rettferdig handel 2018 – 2022» enstemmig vedtatt i Bergen bystyre. Et viktig punkt i strategien handler om FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (2011). Vi har også en nasjonal handlingsplan for oppfølging av dem (2015).

Prinsippene minner om staters plikt til å beskytte menneskerettighetene, formulerer alle virksomheters ansvar for å respektere menneskerettighetene, og staters og virksomheters ansvar for å kommunisere åpent og å etablere reelle adganger til å klage for berørte.

Plikter og ansvar

Virksomheter forventes å etablere kjente, tilgjengelige, legitime, forutsigbare, rimelige og åpne kommunikasjonskanaler som må være trygge å bruke for mennesker som kan stå i fare for menneskerettighetskrenkelser eller represalier dersom de varsler om eller klager på noe kritikkverdig. Prinsippene ansvarliggjør oss til gjøre undersøkelser som gjør oss i stand til å vite om hvilken påvirkning vi har på menneskerettighetene, og at vi har vilje og utvikler evne til å avdekke, forebygge, stanse eller dempe krenkelser av dem.

Først vedtas de samfunnsansvarlige ordene

Et viktig og ansvarlig vedtak hos toppledelsen er gjort, og viktige retningslinjer skal utformes. Nødvendige ressurser til å iverksette forbedret praksis, styrke kompetanse og utvikle normer, kultur og standarder internt og eksternt følger, sammen med nødvendige prioriteringer og innsats for å kunne gjennomføre forsvarlige aktsomhetsvurderinger.

– deretter må det handles

Det er krevende både for stater, byer, kommuner og virksomheter å bidra til å beskytte og respektere menneskerettigheter enda bedre lokalt og globalt. Men med vilje til samling om prinsippene, målrettet samarbeid og ansvarliggjøring av hverandre, så vil vi utvikle disse evnene.

Etisk, digital postkasse for god forvaltning

Bergen bystyre vedtok også et forslag fra Diane Berbain i SV om å «i løpet av 2018 anskaffe en digital løsning for varsling som ivaretar muligheten for anonymisert/kryptert varsling», og «vil vurdere om denne løsningen også skal omfatte varsler fra innbyggerne». Forslaget fra Berbain er i tråd med den tredje pilaren i FNVP dersom den omfatter varsler fra innbyggerne.

Samarbeid, ja. Men ikke utsetting av ansvar

Samarbeid med Fair Trade-organisasjonen og sertifisering som menneskererettighetsby er flott. Å sørge for at man ikke krenker menneskerettigheter er en ambisjon og forpliktelse man bør og må samarbeide med andre om, men er ikke noe man kan «outsource». Slik strategien er utformet i dag, synes jeg Fair Trade overskygger FNVP.

FNVP er overordnede prinsipper og en rådende internasjonal norm som er inkorporerte i mange organisasjoner, som OECD, ILO, FairTrade og andre, men også i nasjonale handlingsplaner og EU, samt lover som Vigilance-loven i Frankrike som forplikter de største franske selskapene til å utføre forsvarlige aktsomhetsvurderinger og tiltak for å sikre at de ikke krenker menneskerettigheter. Sveits og EU følger også opp med lignende basert på prinsippene fra FN. Av den grunn mener jeg Bergen bør samarbeide med Fair Trade, men ikke henge seg for tungt på dem slik at FNVP kommer i skyggen av dem.

I stedet for «Bergen – en aktiv fairtrade-by» – hva med en «kommunal handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter» – og menneskerettighetsby?

Raftostiftelsen omtaler vedtaket om å gjøre Bergen til en aktiv fairtradeby som om det er vedtatt at Bergen skal bli en menneskerettighetsby. Jeg holder med Raftostiftelsen i at menneskerettighetsby er et bedre begrep. Løfter om å forplikte seg til å beskytte og respektere menneskerettighetene bedre, slik FN og Norge ønsker det, bør gjøres så tydelig som mulig. Menneskerettighetsby er også et norsk begrep som ikke gir snevre assosiasjoner til arbeid for å bedre kårene til kaffebønder slik fairtrade gjør for mange.

Bergen huser mange store internasjonale aktører

Sist, men ikke minst, er det viktig at internasjonale virksomheter med sete eller avdelinger i Norge skynder seg å bli konkurransedyktige også innen forsvarlige aktsomhetsvurderinger med tanke på menneskerettigheter. Redusert risiko for mennesker reduserer også risiko for bedrifter.

Det er viktig at FNVP løftes frem og gjøres kjent. Kommuner og andre virksomheter er forventet av FN og Norge til å ta selvstendig ansvar for å fremme og respektere menneskerettighetsstandarden.

Lykke til med det viktige arbeidet, Bergen!